Privacy Statement

Versie 1.0 – Datum: 15-06-2018

Algemeen

Dash’35 is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de bescherming daarvan. In dit Privacy Statement willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met deze gegevens.

Dash’35 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. Voor de relatie tussen Dash’35 en jou betekent dit in hoofdlijnen het volgende:

  • wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de doeleinden, waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
  • wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van jouw persoons gegevens gewaarborgd is.
  • wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, we willen je hier op wijzen en we zullen deze rechten respecteren.

Doeleinden en type gegevens

Dash’35 verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het voeren van de verenigingsadministratie en het regelen van de betalingen die verbonden zijn met het lidmaatschap en verenigingsactiviteiten.
  • Het op de hoogte houden van verenigingsactiviteiten, het doen van mededelingen en het verstrekken van informatie omtrent de vereniging. Hiervoor zal de vereniging veelal het medium Nieuwsbrief en Website gebruiken.

Voor de bovenstaande doeleinden is het noodzakelijk, dat Dash’35 over de volgende gegevens beschikt: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, datum lidmaatschap, bankrekening nummer.

Website

Onze website is het uithangbord van onze vereniging en een belangrijk platform voor het delen van informatie. Voor de organisatie van activiteiten kan het noodzakelijk zijn om van vrijwilligers contactgegevens op de website te plaatsen. Hiervoor kan te allen tijde een verenigingsemailadres worden gehanteerd. Foto’s op de website worden alleen na goedkeuring geplaatst. Mocht je een foto op de website alsnog willen laten verwijderen, dan kan dit door dit te melden via onderstaande contactgegevens.

Verstrekking aan derden

Leden van Dash’ 35 worden automatisch ook aangemeld als lid van de overkoepelende KNLTB-organisatie. Een groot deel van de ledenadministratie wordt uitgevoerd in de systemen van de KNLTB en ook de competitie en toernooien worden onder de regels en systemen van de KNLTB georganiseerd. Ook de KNLTB hanteert een privacy-beleid. Dash’35 is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van de KNLTB. Het Privacy statement van de KNLTB is te vinden onder de volgende link: https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/

De gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van Dash’35; tevens is dat de partij voor het verzenden van Nieuwsbrieven.
  • Het verzorgen van (delen van) de financiële administratie.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, mits jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken in ieder geval geen persoonsgegevens aan partijen, die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) uitsluitend, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dash’35 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben alle vrijwilligers, die in het bestuur zitting hebben dan wel door het bestuur in commissies zijn benoemd, de “Vrijwilligers-overeenkomst” ondertekend. In dat document geven zij aan dit Privacy Statement te kennen en te onderschrijven en op een ordentelijke manier met jouw (persoons) gegevens te zullen omgaan. Als vereniging hebben we zelf weinig ICT systemen. Voor onze administratie maken we gebruik van KNLTB clubweb.nl, waarbij toegang tot de informatie is beveiligd met usernaam en wachtwoord. Veel van de communicatie binnen de vereniging verloopt via email. Hiervoor gebruiken we Google mail en voor het opslaan van documenten, Google docs. Beide zijn beveiligd met username en wachtwoord.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of aanpassing van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt bovendien altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende overheidsinstantie op het gebied van privacy.

Akkoordverklaring

Dit privacy statement vormt een geïntegreerd onderdeel van het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van Dash’35. Ondertekening van het aanmeldingsformulier impliceert derhalve tevens, dat je je akkoord verklaart met dit privacy statement.

Contact Dash’35

Indien je na het doornemen van dit privacy statement, of in meer algemene zin, vragen hebt, kun je via onderstaand adres contact met ons opnemen.

Dash’35
Monarda 1a
3317 HL Dordrecht
Email: secretaris@dash35.nl

Partners van Dash'35